KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT PRRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM MONITORINGIEM WIZYJNYM

 

Administrator

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: JMB Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Redzie, adres: ul. Polna nr 1, 84 -240 Reda, numer KRS: 0000366292, REGON: 221099898, NIP: 5882360995, dane kontaktowe: adres e-mail: [.]      numer telefonu: [.], dalej JMB Design sp. z o.o.

 

Cel przetwarzania

 

 1. JMB Design sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci Pana/Pani wizerunku    w celu ochrony bezpieczeństwa pracowników  JMB Design sp. z o.o. oraz ochrony mienia JMB Design sp. z o.o. przed kradzieżą. Pana/Pani dane osobowe są gromadzone dla celów dowodowych dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu.   

 

Podstawa prawna przetwarzania

 

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „rozporządzeniem RODO”. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1f rozporządzenia RODO, a więc w sytuacji gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez JMB Design Sp. z o. o., to jest ochrony życia i zdrowia pracowników JMB Design sp. z o.o., a także mienia JMB sp. z o.o. przed kradzieżą. Pana/Pani dane są gromadzone dla celów dowodowych dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu.   

 

Informacja o możliwości przekazania danych osobowych innym podmiotom

 

 1. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają tylko członkowie zarządu spółki JMB Design sp. z o.o. z siedzibą w Redzie oraz osoby upoważnione imiennie  przez nich.

 

 1. Pani/ Pana dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom, których uprawnienia wynikają bezpośrednio z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności: Policji, Prokuraturze, sądom).

 

 1. JMB DESIGN sp. z o.o. nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający jednego miesiąca. Jedynie w przypadku, w którym pozyskane z monitoringu nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub JMB Design sp. z o.o. powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin określony w poprzednim zdaniu ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.    

 

 1. Po okresie, o którym mowa w poprzednim punkcie Pana/ Pani dane osobowe pozyskane z monitoringu zostaną trwale zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, w szczególności: poprzez skasowanie zapisu lub nadpisywanie.

 

Informacja o uprawnieniach osób, których dane osobowe  przetwarzamy

 

 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do żądania wydania ich kopii.
 2. Ma Pani/Pan prawo do tego, aby JMB Design sp. z o.o. przekazała Pani/Pana dane osobowe do innego podmiotu.
 3. Ma Pani/Pan prawo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu przez JMB Design sp. z o.o. ze swoich danych osobowych. Sprzeciw nie wpłynie na dokonane już czynności.
 4. Ma Pani/Pan prawo zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez JMB Design Sp. z o.o.  Pani/Pana  danych osobowych.
 5. Ma Pani/Pan prawo do żądania usunięcia swych danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie,
  3. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw do przetwarzania,
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku przewidzianego przepisami prawa.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych na przetwarzanie przez JMB Design  sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych.

 

Dodatkowe Informacje

 1. JMB Design sp. z o.o.  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym  profilowania.
 2. JMB Design sp. z o.o. nie planuje dalej przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym te dane osobowe zostały zebrane.